25/1/16

CV

ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ Σ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ, βαθμού Β΄

Ρόδος 15.01.2016


ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ


1. Προσωπικά στοιχεία
Ονοµατεπώνυµο: Κυπριώτης Σ. Δημήτρης
∆ιεύθυνση: Περιοχή Μαρμάρι, 851 04, Κρεμαστή, Ρόδος
Ταχυδρομική διεύθυνση: Τ.Θ. 2930, GR 851 04 Κρεμαστή
Τηλέφωνα: 2241300625, 6937206836
Ιστοσελίδα: http://multitasks.blogspot.com,                 http://symihistory.blogspot.com
Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: dimitriskipriotis@gmail.com
Υπηκοότητα: Ελληνική
Οικογενειακή κατάσταση: 2 παιδιά
Ηµεροµηνία γέννησης: 27. 07. 1963

2. Σπουδές
2.1 Βασικοί τίτλοι σπουδών
2.1α Από 01.09.2000 έως 23.08.2004: Πτυχίο Σπουδών στον Ελληνικό Πολιτισµό (Λίαν Καλώς 7,2), Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο, Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Τµήµα Σπουδών στον Ελληνικό Πολιτισµό.
2.1β Από 1978 έως 1981: Απολυτήριο Γενικού Λυκείου, Βενετόκλειο Λύκειο Ρόδου
2.2 Μεταπτυχιακοί τίτλοι
Από Οκτώβριο 2005 – Μάρτιο 2007: Παρακολούθηση και ολοκλήρωση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου: «Επιστήμες της Αγωγής – Εκπαίδευση με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών» (Άριστα 9), με εξειδίκευση στη διδακτική Τοπικής Ιστορίας σε Ενήλικες, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (συναφής τίτλος).
2.3 Διδακτορικοί τίτλοι
Δεκέμβριος 2014: Διδακτορικός τίτλος (Phd), παμψηφεί άριστα, με θέμα: «Το φωτογραφικό τεκμήριο ως ιστορική πηγή για την κοινωνική και πολιτισμική Ιστορία: Η κοινωνία της Σύμης-Δωδεκανήσου κατά την περίοδο 1908-1946, μέσα από το φωτογραφικό αρχείο των Φιληράτου & Αντωνίου Πάχου».
2.4 Ξένες Γλώσσες
ΑΓΓΛΙΚΑ (proficiency), University of Michigan.
2.5 Γνώσεις ηλεκτρονικού υπολογιστή
Από Μάιο 2002 έως 31.08.2006: Εκπαίδευση στη χρήση Η/Υ, ECDL Hellas (Eφαρμογές επεξεργασίας κειμένου, υπολογιστικών φύλλων, υπηρεσιών διαδικτύου, λειτουργικό λογισμικό Windows, και εκπαίδευση στις βασικές έννοιες της Πληροφορικής).
2.6 Πρόσθετοι τίτλοι σπουδών
Æ

3. Υπηρεσιακή κατάσταση
3.1 Ημερομηνία και ΦΕΚ διορισμού
06.05.1999 (ΦΕΚ 72, τεύχος ΝΠΔΔ)
3.2 Κατηγορία/Κλάδος
ΠΕ Διοικητικός
3.3 Προϋπηρεσία
Από 06.05.1999 έως 31.12.2010, Δήμος Πεταλούδων
Από 01.01.2011 έως σήμερα, Δήμος Ρόδου
3.4 Υπηρεσιακές μονάδες υπηρέτησης σε θέσεις ευθύνης (χρονολογικά)
 • Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου Πεταλούδων
 • Διεύθυνση Καθημερινότητας Δήμου Πεταλούδων
 • Τμήμα Πολιτισμού, Διεύθυνσης Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Ρόδου
 • Διεύθυνση Ληξιαρχείου & Μητρώων Δήμου Ρόδου
 • Διεύθυνση Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού
3.4α Αντικείμενο απασχόλησης σε Ο.Τ.Α. (πλην θέσεων ευθύνης)
Στέλεχος Γραφείου Προγραµµατισµού, Υπεύθυνος του Κέντρου Πληροφόρησης Νέων Ρόδου – Πεταλούδων (από το 2002) και Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κρεμαστής (από το 2005).
Κύριες δραστηριότητες και αρµοδιότητες:
Α. Γραφείο Προγραµµατισµού:
 • Έρευνα & τεκµηρίωση εθνικών και ευρωπαϊκών χρηµατοδοτικών προγραµµάτων µε κοινωνικό και πολιτισµικό ή/και πολιτιστικό αντικείµενο.
 • Σύνταξη Τ.∆.Ε. (Τεχνικών ∆ελτίων Έργου) για τα παραπάνω προγράµµατα.
 • Προτάσεις και υλοποίηση των εγκεκριµένων προτάσεων που αφορούν στην εύρυθµη διοικητική λειτουργία του ∆ήµου (Οργανισµοί Εσωτερικής Υπηρεσίας, management by objectives, συστήµατα αξιολόγησης, εφαρµογή Microsoft Project Manager κλπ).
 • Σύνταξη και υποβολή αναπτυξιακών προτάσεων στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο.
 • Προτάσεις για ανάθεση µελετών και ερευνών.
 • Συµµετοχή στην οµάδα δηµιουργίας υποβάθρων για το Γεωγραφικό Σύστηµα Πληροφοριών (G.I.S.) στους εξής τοµείς: πληθυσµιακή σύνθεση, απασχόληση, εκπαίδευση, πολιτιστικές δράσεις, µειονεκτούσες κοινωνικές οµάδες κλπ.
 • Εκπρόσωπος του ∆ήµου Πεταλούδων στη Sustainable Cities & Town Campaign (Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης που έχουν συνυπογράψει την «Χάρτα του Άαλµποργκ» / Aalborg Chart).
Β. Κέντρο Πληροφόρησης Νέων:
 • Φροντίδα για την εύρυθµη λειτουργία του Κέντρου Πληροφόρησης Νέων.
 • Χρήση του ειδικού λογισµικού First Class, µέσω του οποίου διαχέεται η πληροφόρηση, που αφορά τους νέους, διευρωπαϊκά.
 • Σύνταξη προτάσεων, τεχνικών δελτίων και υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο του προγράµµατος «ΝΕΟΛΑΙΑ».
 • Αξιοποίηση των χρηµατοδοτικών και άλλων προγραµµάτων της Γενικής Γραµµατείας Νέας Γενιάς.
 • Παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών σε θέµατα απασχόλησης και τεκµηρίωσης επαγγελµατικού προσανατολισµού.
 • Παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών σε θέµατα νεανικής και γυναικείας επιχειρηµατικότητας και βοήθειας στη σύνταξη των φακέλων υποψηφιότητας.
Γ. Υπεύθυνος της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κρεμαστής.
 • Χρήση του ειδικού λογισμικού ΑΒΕΚΤ 5 (Αυτοματισμός Βιβλιοθηκών Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης) για καταλογογράφηση και διαχείριση του υλικού.
 • Εκπαίδευση προσωπικού.

4. Προϋπηρεσία στον ευρύτερο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα
4.1 Από 2005 έως σήμερα: Εκπαιδευτής ενηλίκων στο Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων Δωδεκανήσου του ΥΠ.Ε.Π.Θ., στις θεματικές ενότητες «Τοπική Ιστορία», «Λαογραφία», «Ιστορία Τέχνης».
4.2 Από 01.10.2004 έως τις 20.12.2004: Εισηγητής σε εκπαίδευση πολιτών στις Τ.Π.Ε. με θέμα «Εισαγωγή στη χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών».
4.3 Από 01.10.1986 έως 20.12.1998: Περιοδεύων εµπορικός αντιπρόσωπος για τις εξής εταιρείες: Petit Elephant ΑΕΒΕ, LYRA ΑΕΒΕΠ, ∆ΕΛΤΑ ΑΕ, ΜΕΤΑΞΑ ΑΕ. Αθήνα, (κατ΄ αντιστοιχία, παιδικά εσώρουχα, παιχνίδια (ως εμπορικός αντιπρόσωπος για τα νησιά του Αιγαίου, πλην Κρήτης και Εύβοιας), γαλακτοκοµικά (αντιπρόσωπος επαρχίας Ρόδου), οινοπνευµατώδη (υπεύθυνος τοµέα πωλήσεων για τα Δωδεκάνησα).
4.4 Από 1982 έως 1984, Pandair S.A. (airline services).

5. Επιμόρφωση
5.1 Φεβρουάριος 2015: «Έκδοση ηλεκτρονικού εγγράφου με τη χρήση ψηφιακών υπογραφών», Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης - Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (14 ώρες).
5.2 Μάρτιος 2015: «Αποτελεσματική συνεργασία στον εργασιακό χώρο», Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων (30 ώρες).
5.3 Μάιος 2015: «Βελτίωση δεξιοτήτων επικοινωνίας, ομαδικής συνεργασίας, διαχείρισης συγκρούσεων και κρίσεων», Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης - Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (35 ώρες).
5.4 Σεπτέμβριος 2015: «Η πρακτική της διαπραγμάτευσης», Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης - Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (21 ώρες).
5.5  Ιούλιος - Αύγουστος 2013: «Camera Never Lies», University of London (International Programmes), ιστορική αξιοποίηση φωτογραφικών τεκμηρίων.
5.6 Ιανουάριος 2012 - Φεβρουάριος 2012: «Διαδικασίες και μοντέλα ποιότητας στη Δημόσια Διοίκηση», Διαβαλκανικό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης (77 ώρες).
5.7 Οκτώβριος 2012 - Απρίλιος 2013: «Αυτόματη Επεξεργασία Εικόνας & Ανάκτηση Ιστορικών Εγγράφων», Πανεπιστήμιο Αιγαίου (75 ώρες).
5.8 Από 10.07.2009 έως 26.08.2009, «Κατάρτιση σε προηγμένες δεξιότητες Τ.Π.Ε. εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση», Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ι.Τ.Α.), Διαδικτυακές υπηρεσίες, Λογισμικά ανοικτού κώδικα, λειτουργικές εφαρμογές Ο.Τ.Α. κ.ά. (70 ώρες)
5.9 Στις 21.01.2009: «Προλεγόμενα στη μη λεκτική επικοινωνία», Γραφείο Προσωπικού, Τμήματος Διοίκησης, Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Πεταλούδων, Δεξιότητες στη μη λεκτική επικοινωνία (3 ώρες)
5.10 Από 01.10. 2007 έως 20.06.2008: «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων – Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης από απόσταση», Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων, Γενική Γραµµατεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Ινστιτούτο ∆ιαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Εκπαίδευση Ενηλίκων, θεωρία και πράξη (100 ώρες)
5.11 Από 08.12.2008 έως 12.12.2008: «Οι ρόλοι των προϊσταμένων στους σύγχρονους δημόσιους οργανισμούς»,  Εθνικό κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, Περιφερειακό Ινστιτούτο Επιμόρφωσης Νοτίου Αιγαίου, Σύγχρονο δημόσιο management (35 ώρες)
5.12 Από 06.10.2008 έως 21.06.2009: «Οικονομία, Διοίκηση & Επιχειρήσεις», Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων (250 ώρες).
5.13 Από 15.01.2008 έως 30.01.2008: «Εισαγωγή στους θεσμούς και τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαρθρωτικά Ταμεία –Χρηματοδοτήσεις και Ευρωπαϊκές Πολιτικές, Περιφερειακή Ανάπτυξη & Διασυνοριακή Συνεργασία». Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου του Ιδρύματος Θεμιστοκλή και Δημητρίου Τσάτσου και Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης, εξειδίκευση σε θέματα που αφορούν στις πολιτικές και στους θεσμούς της Ε.Ε. (35 ώρες)
5.14 Από 11-15.07.2005 & 20-21.09.2005: «Βασικές αρχές βιβλιοθηκονομίας και χρήση του ΑΒΕΚΤ 5 (Αυτοματισμός Βιβλιοθηκών Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης)», Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, βασικές αρχές Βιβλιοθηκονομίας και οργάνωσης βιβλιοθηκών. (40 ώρες)
5.15 Από 18.11.2007 έως 31.05.2008: «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων», Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων (100 ώρες).
5.16 Από 24.02.2005 έως 28.02.2005: «Πιστοποίηση εκπαιδευτή ενηλίκων των Κέντρων Εκπαίδευσης Ενηλίκων του Υπουργείου Παιδείας, στη θεματική ενότητα της Τοπικής Ιστορίας», Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων, Γενική Γραµµατεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Ινστιτούτο ∆ιαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Εκπαίδευση Ενηλίκων, διδακτική της Τοπικής Ιστορίας, επικοινωνιακές πρακτικές που αξιοποιούνται στο πλαίσιο της διδακτικής σε ενήλικες. (25 ώρες)
5.17 Από Σεπτέµβριο 2002 έως Νοέµβριο 2003: Πρόγραµµα Κατάρτισης «Τοπικά Σχέδια ∆ράσης για την Απασχόληση», Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης και International Training Centre του International Council for Local Environmental Initiatives (I.C.L.E.I.) εντεταλμένου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Commision), Τοπικά Σχέδια ∆ράσης για την Απασχόληση (250 ώρες)
5.18 Από 14 έως 16 Νοεµβρίου 2002: Εκπαίδευση Στελεχών Κέντρων Πληροφόρησης Νέων, Υπουργείο παιδείας και Θρησκευµάτων, Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης- Πολιτισµού, πρόγραµµα Eurodesk, πρόγραµµα ΝΕΟΛΑΙΑ, Eurodesk, πρόγραµµα ΝΕΟΛΑΙΑ (25 ώρες)
5.19 Οκτώβριος 2001: Εισαγωγική Εκπαίδευση, Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης, Περιφερειακό Ινστιτούτο Επιμόρφωσης Νοτίου Αιγαίου, Εισαγωγή στους θεσμούς της Δημόσιας Διοίκησης (45 ώρες).
                                                                         
Συνολικά ώρες: 1.230
                       ημέρες: 176


6. Επιστημονική δραστηριότητα
6.1 Συγγραφικό έργο
6.1α 2007: Εκπόνηση του κειμένου αξιολόγησης της υφιστάμενης κατάστασης του Δήμου Πεταλούδων, της θέσης των στόχων, και της στρατηγικής που θα πρέπει να ακολουθηθεί προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί, στο πλαίσιο της συμμετοχής στη συντακτική ομάδα του Επιχειρησιακού Σχεδίου του Δήμου Πεταλούδων για την περίοδο 2007 – 2011.
6.1β 2007: Σύνταξη του Καταστατικού, του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας και του Κανονισμού Λειτουργίας της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Ανάπτυξης του Δήμου Πεταλούδων.
6.1γ  2005: Σύνταξη του Καταστατικού, του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας και του Κανονισμού Λειτουργίας της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Η Εταιρεία του Πολίτη».
6.1δ  2002: Σύνταξη μελέτης με τίτλο «Αναπτυξιακή Αξιοποίηση Πολιτισμικού Αποθέματος Δωδεκανήσου» για λογαριασμό της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Δωδεκανήσου, στο πλαίσιο της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL.
6.1ε  2001: Σύνταξη του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Πεταλούδων.
6.1στ  2001: Σύνταξη του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Οργανισμού Βιβλιοθηκών Δήμου Πεταλούδων.
6.1ζ  2001: Σύνταξη του Κανονισμού Λειτουργίας της Αναπτυξιακής Δωδεκανησιακής Εταιρείας Κατασκευών και Μελετών Α.Ε. του Δήμου Πεταλούδων.
6.1η  2000: Μέλος της ομάδας σύνταξης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Πεταλούδων, υπό τον πολεοδόμο κ. Σ. Τσέτση, με αντικείμενο τη συλλογή στοιχείων και την ανάλυσή τους.[1]
6.1θ  2000: Σύνταξη Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Πεταλούδων.
6.2 Διδακτική εμπειρία
6.2α Στις 29.10.2008: Εισηγητής σε εκπαίδευση προσωπικού Δήμου Πεταλούδων με θέμα: «Εκπαίδευση στην αξιολόγηση και στη διοίκηση με στόχους», (5 διδακτικές ώρες).
6.2β Από 2005 έως σήμερα: Εκπαιδευτής ενηλίκων στο Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων Δωδεκανήσου, του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων, στις θεματικές ενότητες «Τοπική Ιστορία», «Λαογραφία», «Ιστορία Τέχνης» (125 διδακτικές ώρες).
6.2γ Από 01.10.2004 έως τις 20.12.2004: Εισηγητής σε εκπαίδευση πολιτών στις Τ.Π.Ε. με θέμα «Εισαγωγή στη χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών», (200 διδακτικές ώρες).

7. Κατάρτιση
7.1 Εκπροσώπηση
7.1α Εκπρόσωπος του τέως ∆ήµου Πεταλούδων στη Sustainable Cities & Town Campaign (Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης που έχουν συνυπογράψει την «Χάρτα του Άαλµποργκ» / Aalborg Chart).
7.2  Μέλη Δ.Σ. Πρόεδροι κ.λ.π.
7.2α Αναπληρωτής Αντιπρόεδρος Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Νοτίου Αιγαίου (ΦΕΚ 432 Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, 16.06.2015
7.2β Από Ιούνιο του 2007 έως Οκτώβριο 2011, μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου Προσωπικού Δήμου Πεταλούδων (τα δύο τελευταία χρόνια ως Γενικός Γραμματέας).
7.3 Διενέργεια Ε.Δ.Ε.
7.3α Απόφαση Δημάρχου Ρόδου με αριθμό 1464 της 12.06.2013.
7.3β Απόφαση Δημάρχου Ρόδου με αριθμό 2035 της 09.08.2013.
7.3γ Απόφαση Δημάρχου Ρόδου με αριθμό 575 της 24.03.2014.
7.3δ Απόφαση Δημάρχου Ρόδου με αριθμό 3806 της 18.11.2014.
7.3ε Απόφαση Δημάρχου Ρόδου με αριθμό 1799 της 08.06.2015.
7.3στ Απόφαση Δημάρχου Ρόδου με αριθμό 3681 της 27.08.2015.
7.3ζ Απόφαση Δημάρχου Ρόδου με αριθμό 4708 της 23.11.2015.
7.4 Ηθικές αμοιβές
Æ

8. Αναρρωτικές άδειες
8.1 Διάρκεια άδειας
2 μήνες το 2002.
8.2 Παρατηρήσεις
Νοσοκομειακή περίθαλψη, λόγω τροχαίου ατυχήματος.

9. Πειθαρχικές ποινές
Æ

10. Διαθεσιμότητα - αργία - αναστολή εκτέλεσης καθηκόντων
Æ

11. Άλλα ενδιαφέροντα - Δραστηριότητες
11.1  Καλές γνώσεις στα λογισμικά: Corel Draw, Adobe Indesign, Corel PhotoPaint, Adobe Photoshop.
11.2   Άτυπες σπουδές στις εφαρµοσµένες Καλές Τέχνες (Σχολές Πετρά)
11.3 Μουσική: θεωρία, κιθάρα µπάσο, άλτο, σοπράνο και τενόρο φλογέρες, κρουστά.
11.4  Πανελλήνιο βραβείο µαθητικού διηγήµατος (Ε.Ι. Βασιλεύς Παύλος – 1980).


12. Συστάσεις
 • ∆ρ. Μπάζου Αθηνά, Ερευνήτρια ΚΕΕΕΣ Ακαδηµίας Αθηνών (2106712339).
 • Κόντης Αντώνιος, Επίκουρος καθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών (2103688942).
 • ∆ρ. Λέκκας ∆ηµήτρης, ∆ιδάσκων στο Ε.Α.Π. (2108081281).
 • Σµπόνιας Κων/νος, Επίκουρος καθηγητής Τµήµατος Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστηµίου (2106930488).
 • Κόκκινος Γεώργιος, Αναπληρωτής καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου, Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (6972023916).
 • Κουσουρνάς Στάθης, τ. Δήμαρχος Ρόδου (6947379002).Υπογραφή
[1] Σταύρος Τσέτσης & Συνεργάτες Σύμβουλοι Μηχανικοί, Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Πεταλούδων, Νήσου Ρόδου, Ανάλυση – Πρόταση, Δήμος Πεταλούδων 2000, σελ. 7